Informacje o ochronie danych zgodnie z RODO dla www.hochland-group.com

Hochland SE poważnie traktuje ochronę danych i chce, aby każdy użytkownik czuł się bezpiecznie i komfortowo podczas odwiedzania stron internetowych należących do Hochland. Ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla Hochland ważną kwestią, która jest uwzględniana w procesach biznesowych. Dane osobowe zebrane podczas wizyt na stronie internetowej są przetwarzane zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych odpowiednich przepisów o ochronie danych. Polityka ochrony danych Hochland opiera się również na kodeksie postępowania mającym zastosowanie do Grupy Hochland. Ta strona może zawierać linki do stron innych dostawców, których niniejsza polityka ochrony danych nie obejmuje. Hochland nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z przepisami o ochronie danych lub treścią innych stron internetowych.

 

Poniżej znajdują się informacje, zgodnie z art. 13 RODO, dotyczące wizyty na tej stronie internetowej. Spis treści pomaga uzyskać lepszy przegląd poszczególnych punktów i szybciej znaleźć odpowiedzi na istotne pytania.

Spis treści

1.    Nazwa i adres odpowiedzialnego podmiotu
2.    Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych
3.    Ogólne informacje na temat przetwarzania danych
      3.1    Zakres przetwarzania danych osobowych
      3.2    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
      3.3    Usuwanie i okres przechowywania danych
4.    Udostępnianie strony internetowej i tworzenie okresowych plików
      4.1    Opis i zakres przetwarzania danych
      4.2    Podstawa prawna przetwarzania danych
      4.3    Cel przetwarzania danych
      4.4    Czas przechowywania
      4.5    Możliwość sprzeciwu
5.    Formularz kontaktowy
      5.1    Opis i zakres przetwarzania danych
      5.2    Podstawa prawna przetwarzania danych
      5.3    Cel przetwarzania danych
      5.4    Czas przechowywania
      5.5    Możliwość sprzeciwu
6.    Analiza sieci za pomocą etrackera
      6.1    Opis i zakres przetwarzania danych
      6.2    Podstawa prawna przetwarzania danych
      6.3    Cel przetwarzania danych
      6.4    Czas przechowywania
      6.5    Możliwość sprzeciwu
7.    Miejsce przetwarzania danych / brak przekazywania danych do państw trzecich
8.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie
9.    Odbiorcy lub kategorie odbiorców
10.    Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą
      10.1    Prawo do informacji
      10.2    Prawo do sprostowania niedokładnych danych
      10.3    Prawo do usunięcia danych
      10.4    Prawo do ograniczenia przetwarzania
      10.5    Prawo do przenoszenia danych
      10.6    Prawo do sprzeciwu
      10.7    Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
11    Zmiana informacji o ochronie danych

1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Odpowiedzialny w rozumieniu RODO i innych przepisów o ochronie danych jest:

Hochland SE Kemptener Str. 17
D-88178 Heimenkirch
Telefon 08381 502-0
Strona internetowa: www.hochland-group.com
Więcej informacji można znaleźć w stopce.

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych

Można skontaktować się z inspektorem ochrony danych Hochland:

Pocztą tradycyjną: Hochland SE (adres powyżej), Inspektor Ochrony Danych lub pocztą elektroniczną: datenschutz@hochland.com.

3. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

3.1   Zakres przetwarzania danych osobowych
Zasadniczo przetwarzane są dane osobowe użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz do prezentacji treści i usług lub w zakresie, w jakim Hochland jest do tego uprawniony na podstawie podstaw prawnych.

 

3.2   Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
O ile uzyskano zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.
Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania działań przed zawarciem umowy.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega firma Hochland, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.c RODO.
W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. d RODO.
Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu firmy Hochland lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

 

3.3   Usuwanie danych i okres przechowywania
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać. Ponadto przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, krajowych lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania określonego przez wyżej wymienione standardy.

4. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie okresowych plików

4.1   Opis i zakres przetwarzania danych
Podobnie jak w przypadku każdej strony internetowej, informacje są automatycznie przesyłane do nas przez przeglądarkę podczas uzyskiwania dostępu do witryny. Dane te są tymczasowo zapisywane w okresowych plikach. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi o użytkowniku. Gromadzone są następujące dane:

 • Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
   

4.2   Podstawa prawna przetwarzania danych
Gromadzenie i przetwarzanie tych danych jest absolutnie niezbędną informacją w rozumieniu § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

 

4.3   Cel przetwarzania danych
Czasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać przechowywany przez czas trwania sesji.
Przechowywanie w okresowych plikach odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i odparcia ataków. Ponadto wykorzystuje się dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie odbywa się w tym kontekście.
Cele te są również naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

 

4.4   Czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika ma to miejsce najpóźniej po 10 dniach.

 

4.5    Możliwość sprzeciwu   
Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywania danych w okresowych plikach jest absolutnie niezbędne do obsługi strony internetowej. Istnieje możliwość sprzeciwu takiemu przetwarzaniu danych, w takim przypadku nie można korzystać ze strony internetowej i uprasza się o opuszczenie strony internetowej Hochland.

5. Formularz kontaktowy

5.1   Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z Hochland drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do formularza zostaną przesłane do Hochland i zapisane. Dane te to:

 • Adres IP użytkownika
 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail użytkownika
 • Inne dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym

W tym kontekście dane użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Co do zasady dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane zostaną przekazane innej firmie niż Hochland tylko wtedy, gdy informacje w formularzu wskazują, że rośba o kontakt powinna dotyczyć innej firmy niż Hochland.
 

5.2    Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli celem kontaktu jest zawarcie umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.b RODO.
 

5.3   Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych prze użytkownika do formularza kontaktowego służy wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Stanowi to również niezbędny uzasadniony proces w przetwarzaniu danych.
 

5.4   Czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do wykonania zadania, do którego je pobrano. Zwykle ma to miejsce najpóźniej 3 miesiące po udzieleniu odpowiedzi, o ile nie ma ustawowych terminów na ich przechowywanie.
 

5.5    Możliwość sprzeciwu
Użytkownik ma możliwość sprzeciwienia się przechowywaniu jego danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. Można to zrobić pocztą (na adres powyżej) lub e-mailem za pośrednictwem datenschutz@hochland.com. W takim przypadku dane użytkownika zostaną usunięte, a kontakt nie będzie mógł być kontynuowany.

6. Analiza stron internetowych za pomocą etrackera

6.1    Opis i zakres przetwarzania danych
Używamy narzędzia etracker (etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg) na stronie internetowej Hochland w celu analizy zachowań użytkowników podczas wyświetlania strony. Oprogramowanie wykorzystuje dane witryny z serwerów internetowych, które są domyślnie przesyłane przy każdym wyświetleniu strony. Żadne informacje nie są odczytywane z pamięci urządzenia końcowego użytkownika i żadne informacje nie są przechowywane na urządzeniu końcowym. Informacje pseudonimowe umożliwiają powiązanie poszczególnych odsłon strony z powiązanymi sesjami. W procesie łączenia przy użyciu sygnatury czasowej wykluczone jest łączenie wyświetleń stron poza 24-godzinnym przedziałem czasowym.
Następujące dane są przetwarzane podczas uzyskiwania dostępu do strony:

 • Skrócony adres IP
 • Informacje dotyczące używanego urządzenia końcowego, systemu operacyjnego i przeglądarki
 • Informacje geograficzne tylko do poziomu miasta
 • Wywołany adres URL z odpowiednim tytułem strony i opcjonalnymi informacjami o zawartości strony
 • Witryna, z której uzyskano dostęp do pojedynczej strony (witryna odsyłająca)
 • Kolejne strony wywoływane z odwiedzanej witryny w ramach jednej witryny
 • Jak długo użytkownik pozostaje na stronie internetowej
 • Inne interakcje (kliknięcia) na stronie internetowej, takie jak wprowadzone wyszukiwane hasła lub oglądane filmy

etracker nie wykorzystuje danych w żaden inny sposób, np. łącząc je z innymi danymi lub przekazując osobom trzecim.
 

6.2   Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
 

6.3    Cel przetwarzania danych
Korzystanie z etrackera pozwala lepiej poznać zachowania użytkowników podczas wyświetlania strony, aby stale ulepszać stronę internetową i jej przyjazność dla użytkownika. Cele te są również aspektem uzasadnionym w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Anonimizacja adresu IP uwzględnia interes odwiedzających stronę internetową w ochronie ich danych osobowych.
 

6.4    Czas przechowywania
Dane są anonimizowane bezpośrednio i dlatego nie można ich już przypisać do osoby. Uzyskane analizy są wykorzystywane dalej tylko w formie zagregowanej.
 

6.5    Możliwość sprzeciwu
Gromadzeniu i przechowywaniu danych można w każdej chwili sprzeciwić się ze skutkiem natychmiastowym. Sprzeciw użytkownika nie będzie miał żadnych negatywnych konsekwencji. Aby to zrobić, najlepiej przejść poniżej tego akapitu. Dane nie zostaną wtedy uwzględnione w analizie.

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez etracker na tej stronie.

7. Miejsce przetwarzania danych / brak przekazywania danych do państw trzecich

Dane są przetwarzane wyłącznie w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Dane nie są przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie zgodnie z art. 22 RODO, nie odbywa się w ramach wizyty użytkownika na tej stronie internetowej.

9. Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Dane są przechowywane na serwerach agencji internetowej Atrivio GmbH (Albert- Einstein-Strasse 6, 87437 Kempten, Niemcy). Z agencją zawarto umowę o realizację zamówienia (art. 28 ust. 3, 4 RODO).
W naszym formularzu kontaktowym korzystamy z usług Hochland Niemcy GmbH jako usługodawcy. Z tą firmą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (art. 28 ust. 3, 4 RODO).  Kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, możliwe jest również, że Państwa dane zostaną przekazane innym spółkom Hochland, jeśli z Państwa kontaktu wynika, że Państwa zapytanie jest skierowane do innej firmy.

Ponadto dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane organom ścigania, jeśli jest to konieczne do wyjaśnienia nielegalnego korzystania z usług lub do ścigania prawnego. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy istnieją konkretne oznaki bezprawnego lub obraźliwego zachowania. Ujawnienie może również nastąpić do celów egzekwowania prawa. Jesteśmy  zobowiązani przez prawo do przekazywania informacji niektórym organom publicznym na żądanie. Są to organy ścigania, organy ścigające wykroczenia administracyjne podlegające karze pieniężnej oraz organy podatkowe.

10. Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

10.1   Prawo do informacji    
Użytkownik ma prawo do otrzymania na żądanie, informacji o danych osobowych, które są przetwarzane na jego temat w zakresie art. 15 RODO. Aby to zrobić, można złożyć wniosek pocztą tradycyjną lub e-mailem na adresy podane powyżej.
 

10.2   Prawo do sprostowania niedokładnych danych
Użytkownik ma prawo zażądać niezwłocznego poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe (art. 16 RODO). W tym celu najlepiej kontaktować się poprzez adresy podane powyżej.
 

10.3   Prawo do usunięcia danych
Użytkownik ma prawo do natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, jeśli istnieją podstawy prawne zgodnie z art. 17 RODO. Są to na przykład sytuacje, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały pierwotnie przetworzone lub została wycofana zgodę i jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Aby skorzystać z powyższego prawa, najlepiej kontaktować się poprzez adresy podane powyżej.
 

10.4   Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli warunki są spełnione i zgodnie z art. 18 RODO. W związku z tym ograniczenie przetwarzania może być wymagane w szczególności, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższego prawa, najlepiej kontaktować się poprzez adresy podane powyżej.
 

10.5   Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. W związku z tym ma prawo do otrzymania swoich danych, które zostały przekazane, we wspólnym, ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi, takiemu jak inny dostawca usług. Warunkiem wstępnym jest to, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur. Aby skorzystać z powyższego prawa, najlepiej kontaktować się poprzez adresy podane powyżej. 
 

10.6   Prawo do sprzeciwu
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji wobec przetwarzania jego danych osobowych, które odbywa się między innymi na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e lub f RODO, zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw można również wnieść przeciwko profilowaniu. Nastąpi zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że uda się wykazać istotne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Aby skorzystać z powyższego prawa, najlepiej kontaktować się poprzez adresy podane powyżej. 
 

10.7   Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem, mas prawo złożyć skargę do odpowiedzialnego organu nadzorczego, z którym można się skontaktować poprzez podane poniżej sposoby: 

Bawarski Państwowy Urząd Nadzoru nad Ochroną Danych (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach, Telefon: +49 (0) 981 180093-0, e-mail: poststelle@lda.bayern.de

11. Zmiana informacji o ochronie danych

Aktualizacja zamieszczonych informacji będzie dokonywana na bieżąco, gdy zostaną wprowadzone zmiany na stronie internetowej lub gdy będzie to konieczne w inny sposób. Aktualną wersję będzie można zawsze znaleźć na tej stronie.

Stan na 04/2022

JAK MOŻEMY CI POMÓC?
Szukaj
0 wynikiwynik dla "":
Wczytaj więcej