Informacje ogólne

„Hochland jest firmą wybiegającą w przyszłość. W naszej Misji mówimy wprost o trosce o przyszłe pokolenia — nasze dzieci i wnuki. Bez zaadresowania wyzwań z obszaru Zrównoważonego Rozwoju, który stanowi integralną część strategii, nie będziemy w stanie osiągnąć założonych celów. Realizujemy je poprzez inwestycje oraz zwiększanie świadomości pracowników, rolników, partnerów handlowych i konsumentów. Zrównoważony Rozwój stanowi integralną część naszej strategii — to jeden z pięciu strategicznych filarów Hochland. Jestem dumny, że już dzisiaj, w codziennych operacjach, kwestie Zrównoważonego Rozwoju odgrywają dla zespołu Hochland znaczącą rolę i stały się nieodłączną częścią naszego biznesu. Jesteśmy zdeterminowani, żeby te wysiłki kontynuować i intensyfikować w przyszłości”.

Maciej Tomaszewski
Prezes Hochland Polska

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023 został podzielony na 4 obszary obejmujące ogólne informacje o firmie Hochland Polska, kwestie odnoszące się do Środowiska (E- Environment), Społeczeństwa (S- Social) oraz Ładu korporacyjnego (G-Governance).
W części „Ogólne informacje o firmie Hochland” prezentujemy założenia strategii Zrównoważonego Rozwoju, umiejscowienie Zrównoważonego Rozwoju w strukturze organizacyjnej oraz proces badania podwójnej istotności

 

Zapraszamy do lektury części „Ogólne informacje o firmie Hochland”

ROK 2023 W LICZBACH 

HOCHLAND W POLSCE 

WARTOŚCI HOCHLAND 

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW 

ANALIZA PODWÓJNEJ ISTOTNOŚCI 

ESG W STRUKTURACH ORGANIZACYJNYCH HOCHLAND

DZIAŁANIA PODEJMOWANE Z ORGANIZACJAMI BRANŻOWYMI 

ESG W STRATEGII

 

Tutaj znajduje się raport 2023 w całości:

OTWÓRZ RAPORT

 

Raport Strategii Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska z lat 2021 i 2022 dostępny jest tutaj:

otwórz Raport 2021

otwórz Raport 2022

General information about Hochland

“Hochland is a forward-looking company. In our Mission, we are straight about caring for future generations – our children and grandchildren. Without addressing the challenges in the area of Sustainability, which is an integral part of the strategy, we will not be able to achieve our objectives. We do this by investing and raising awareness among employees, farmers, trading partners and consumers. Sustainable development is an integral part of our strategy – it is one of Hochland’s five strategic pillars. I am proud that already today, in day-to-day operations, Sustainability issues play a significant role for the Hochland team and have become an integral part of our business. We are determined to continue and intensify these efforts in the future.”

Maciej Tomaszewski, CEO Hochland Poland

 

The Sustainability Report 2023 is divided into 4 areas covering: general information about Hochland Poland and issues relating to the Environment (E), Social Responsibility (S) and Corporate Governance (G).

In the “General information about Hochland” section we present the assumptions of the Sustainability strategy, the positioning of Sustainability in the organisational structure and the process of double materiality testing.

 

We invite you to read the section "General information about Hochland"

2023 IN FIGUERS 

HOCHLAND IN POLAND 

HOCHLAND VALUES 

PRODUCT QUALITY AND SAFETY

DOUBLE MATERIALITY ASSESSMENT

ESG IN HOCHLAND ORGANISATIONAL STRUCTURES

COOPERATION WITH NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

ESG IN STRATEGY

 

You will find full version of Hochland’s ESG report for 2023

OPEN REPORT

 

Hochland Polska Sustainability Strategy Report from 2021, 2022 are available here: open the 2021 report, open the 2022 report

JAK MOŻEMY CI POMÓC?
Szukaj
0 wynikiwynik dla "":
Wczytaj więcej